ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد (Evidence-based Journal Club)

تاریخ

عنوان

همکاران

دبیر علمی برنامه

محل برگزاری

94/9/3 

هورمون تراپی متناوب در مقابل مداوم در سرطان پروستات

مرکز تحقیقات ارولوژی، انجمن ارولوژی شاخه گیلان و گروه آموزشی ارولوژی و واحد علمی شرکت دایا طب نماینده FERRING pharmaceutical

دکتر علی حمیدی مدنی 

مرکز تحقیقات ارولوژی بیمارستان رازی

94/10/28

درمان جایگزینی تستوسترون در هیپوگنادیسم

مرکز تحقیقات ارولوژی، انجمن ارولوژی شاخه گیلان و گروه آموزشی ارولوژی و واحد علمی شرکت MSD و تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر علی حمیدی مدنی 

مرکز تحقیقات ارولوژی بیمارستان رازی

94/11/26

اداره و درمان فارماکولوژیک بی اختیاری ادراری

مرکز تحقیقات ارولوژی، انجمن ارولوژی شاخه گیلان و گروه آموزشی ارولوژی و تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر هما کرمــی  

مرکز تحقیقات ارولوژی بیمارستان رازی

95/3/3

Specific Aspects of Prostate Cancer Treatment in Elderly Patients

مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن اورولوژی گیلان و تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه انکولوژی و رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر علی حمیدی مدنی 

سالن اجتماعات مرکز تحقیقات ارولوژی مرکز آموزشی درمانی رازی

95/3/31

"تومور انوکلئاسیون در درمان تومورهای کلیه

چشم اندازی جدید در مقابل پارشیال نفرکتومی

مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن اورولوژی گیلان و تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر فرشید پوررضا  

سالن اجتماعات مرکز تحقیقات ارولوژی مرکز آموزشی درمانی رازی 

95/7/26

استفاده از استنت ها در تنگی های پیشابراه 

مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن اورولوژی گیلان

دکتر غلامرضا مختاری  

سالن اجتماعات مرکز تحقیقات ارولوژی مرکز آموزشی درمانی رازی 

95/9/29

مروری بر استراتژی های درمان کانسر پروستات مقاوم به Castration

مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن اورولوژی گیلان و تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه انکولوژی و رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر علی حمیدی مدنی 

سالن اجتماعات مرکز تحقیقات ارولوژی مرکز آموزشی درمانی رازی

95/10/20

مروری مبتنی بر شواهد به کاربرد های بالینی urodynamic studies

مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن اورولوژی گیلان

دکتر هما کرمــی  

سالن اجتماعات مرکز تحقیقات ارولوژی مرکز آموزشی درمانی رازی 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/09 05:08